studenckie badania terenowe na Podlasiu

W dniach 10 – 15 października 2021 r. studenci i wykładowcy Katedry Białorutenistyki UW w wybranych miejscowościach na Podlasiu realizowali wyjazd naukowy Polsko-białoruskie kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia w ramach Projektu Indywidualizacji Kształcenia (koordynator dr V. Tratsiak). Udział w projekcie wzięło 12 studentów oraz 3 wykładowców Katedry Białorutenistyki (niżej zdjęcia).

Badania dialektologiczne zostały przeprowadzone w Lewkowie Nowym i Lewkowie Starym, Narewce, Orli oraz wsi Puchły. W ramach wyjazdu została zrealizowana wycieczka do miasta Supraśl i działających w nim Muzeum Ikon oraz Klasztoru.Wyjazd miał na celu przygotowanie studentów do pracy w terenie, zdobycie praktycznych umiejętności w zbieraniu materiału dialektologicznego oraz poznanie regionu Podlasia, gdzie mieszka białoruska mniejszość narodowa. Po wyjeździe każdy student ma obowiązek przedstawić własną pracę naukową, popularnonaukową lub reportaż, które będą dotyczyć poznanych osób, miejscowości, dialektów lub nowo poznanych historii. 

Podczas pobytu wykładowczynie Katedry Białorutenistyki przeprowadziły trzy autorskie warsztaty: z zakresu przygotowania do pracy w terenie w celu zebrania materiału dialektologicznego, sposobów przeprowadzania rozmów z informatorami, przygotowania ankiet tematycznych oraz późniejszego opracowania zebranego materiału. O projekcie opowiada dr Volha Tratsiak [słuchaj].

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyświetlanie Праграма_Беларускае_красамоўства.DOCX. Strona 1 z 2