Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Badania

W Katedrze Białorutenistyki są rozwijane badania w zakresie folklorystyki białoruskiej, polsko-białoruskiego pogranicza językowego, polsko-białoruskich związków literackich, twórczości literackiej pisarzy emigracyjnych, roli emigracji białoruskiej w obronie języka ojczystego, emigracyjnego piśmiennictwa białoruskiego, twórczości pisarzy białoruskich w Polsce, językoznawstwa białoruskiego, translatoryki, historii literatury białoruskiej itp.

Wyniki prac badawczych prezentowane są m.in. na międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez jednostkę, na konferencjach organizowanych przez białoruskie placówki naukowe w Republice Białorusi, na konferencjach organizowanych przez polskie placówki naukowe oraz w postaci artykułów zamieszczanych na łamach szeregu czasopism zajmujących się problematyką wschodniosłowiańską.

Katedra Białorutenistyki utrzymuje kontakty naukowe z Witebskim Uniwersytetem Państwowym, z Homelskim Uniwersytetem Państwowym, Połockim Uniwersytetem Państwowym oraz z Białoruską Narodową Akademią Nauk. Pracownicy Katedry uczestniczą jako referenci w Międzynarodowych Konferencjach Naukowych organizowanych przez wyżej wymienione Instytucje. Katedra utrzymuje także kontakty naukowe i osobiste z Białoruskim Instytutem Nauki i Sztuki w Nowym Jorku oraz Białoruską Biblioteką im. Franciszka Skaryny w Londynie.

Na początku 2005 roku Uniwersytet Warszawski podpisał umowę o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku. W założeniach programowych tej współpracy przewidziany jest szeroki udział Katedry Białorutenistyki w studiach nad polsko-białoruskim pograniczem językowym oraz pograniczem folklorystyczno-etnograficznym.

19 lipca 2010 r. została podpisana „Umowa o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim (Rzeczpospolita Polska) a Mińskim Obwodowym Instytutem Rozwoju Edukacji (Republika Białorusi)” oraz „Program współpracy”.