Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Czasopismo

Logo«Беларуская мова як замежная»

Belaruskaja Mova jak Zameznaja eISSN 2544-5448, ISSN 2544-6789, KRS PR 21248

БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ / JĘZYK BIAŁORUSKI JAKO OBCY / BELARUSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Zapraszamy na nową i aktualizowaną stronę czasopisma https://bmz.kb.uw.edu.pl/

 

Адрас рэдакцыі, Выдавец / Adres redakcji, Wydawca / Editorial Board Office, Publisher

Майстрэня беларусістычнай глотадыдактыкі / Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistyczej / Laboratory of Belarusian Glottodidactics

Кафедра беларусістыкі / Katedra Białorutenistyki / Department of Belarusian Studies

Факультэт прыкладной лінгвістыкі / Wydział Lingwistyki Stosowanej / Faculty of Applied Linguistics

Варшаўскі ўніверсітэт / Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

вул. Добра 55, 00-312 Варшава, Польшча / ul. Dobra 55, PL 00-312 Warszawa, Poland

red. nacz.: dr hab. Radosław Kaleta, prof. UW, e-mail: rkaleta[at]uw.edu.pl

Czasopismo „Język Białoruski jako Obcy” powstało w 2017 r., popularyzuje uczenie się i nauczanie języka białoruskiego, literatury, historii i kultury białoruskiej w Polsce i na świecie. Jest jedynym tego rodzaju pismem na świecie wspierającym badania glottodydaktyczne w tym zakresie w obliczu niełatwej sytuacji białoruszczyzny na samej Białorusi. Pismo wydawane jest przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, głównie w języku białoruskim (artykuły mają angielskie streszczenia), ale publikuje też teksty w języku angielskim czy polskim. Omawia problemy edukacji, metodyki wykładania, specyficznej sytuacji socjolingwistycznej białoruszczyzny i fenomen zainteresowania nią poza granicami Białorusi. W radzie pisma zasiadają naukowcy z różnych ośrodków akademickich Polski, Białorusi, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA. Wszystkie artykuły przechodzą proces podwójnej recenzji (recenzenci są powoływani z różnych ośrodków z różnych krajów). Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access na licencji Creative Commons Attribution 3.0 PL (CC BY-NC-ND 3.0 PL). Aby zapobiegać zjawiskom znanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”, Redakcja zwraca szczególną uwagę na rzetelność publikacji naukowych i wymaga podawania autorów/współautorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji. Prosimy także o podawanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Rada naukowa / Advisory Editorial Board

prof. Hienadź Cychun – Białoruś, Narodowa Akademia Nauk Białorusi / Belarus, National Academy of Sciences

prof. Lidzija Siamieszka – Białoruś, Państwowy Instytut Edukacji / Belarus, National Institute for Education

prof. Ludmiła Sińkowa – Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy / Belarus, Belarusian State University

prof. Tacciana Ramza – Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy / Belarus, Belarusian State University

doc. dr Siarhiej Ważnik – Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy / Belarus, Belarusian State University

prof. Larysa Pisarek – Polska, Uniwersytet Wrocławski / Poland, University of Wrocław

prof. Aleksander Kiklewicz – Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Poland, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

prof. Helena Pociechina – Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Poland, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

prof. Oleksandr Skopnenko – Ukraina, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy / Ukraine,  National Academy of Sciences

prof. Zinaida Paholok – Ukraina, Łucki Instytut Rozwoju Człowieka Uniwersytetu “Ukraina” / Lutsk University Institute of Human Development „Ukraine”

prof. Jim Dingley – Wielka Brytnia, Uniwersytet Londyński, Białoruska Biblioteka im. F. Skaryny w Londynie / UK, University of London, Francis Skaryna Belarusian Library in London

prof. Arnold McMillin – Wielka Brytania, Uniwersytet Londyński / UK, University of London

prof. Curt Woolhiser –  USA, Uniwersytet Brandeis / U.S.A., Brandeis University