KATEDRA

p.o. KIEROWNIKA KATEDRY BIAŁORUTENISTYKI 

Zastępca Kierownika KB ds. Studenckich

PEŁNOMOCNICY 

OPIEKUNOWIE LAT