Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pracownicy

Aktualne informacje dotyczące dyżurów pracownik znajdują się w systemie USOS!

Dr hab. Radosław Kaleta, prof. ucz.

Stanowisko: Profesor uczelni, Kierownik Katedry Białorutenistyki

Kontakt: rkaleta[at]uw.edu.pl

Profil

Dr Anna Berenika Siwirska

Stanowisko: Kierownik Studiów

Kontakt: a.siwirska[at]uw.edu.pl

Profil

Dr Volha Tratsiak

Stanowisko: Pełnomocnik ds. rekrutacji

Kontakt: vtratsiak[at]uw.edu.pl

Profil

Mgr Iryna Aheyeve

Stanowisko: wykładowca

Kontakt: iryna_aheyeva[at]uw.edu.pl

Profil

Mgr Maryla Chaustowicz

Stanowisko: Asystent

Kontakt: m.khaustovich2[at]uw.edu.pl

Profil

Prof. zw. dr hab. Mikałaj Chaustowicz

Stanowisko: Profesor zwyczajny

Kontakt: m.khaustovich[at]uw.edu.pl

Profil

Dr Katarzyna Drozd-Urbańska

Stanowisko: Adiunkt

Kontakt: katarzyna.drozd[at]uw.edu.pl

Profil

Dr Angela Espinosa Ruiz

Stanowisko: Adiunkt, koordynator ds. mobilności

Kontakt: a.espinosa-ruiz[at]uw.edu.pl

Profil

Dr hab. Andriej Moskwin, prof. ucz.

Stanowisko: Profesor uczelni

Kontakt: amoskwin[at]uw.edu.pl

Profil


Pełnomocnicy

KIEROWNIK KATEDRY BIAŁORUTENISTYKI UW

dr hab. Radosław Kaleta, prof. ucz.


KIEROWNIK STUDIÓW

dr Anna Berenika Siwirska


PEŁNOMOCNICY

prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz – opiekun Koła Naukowego „Albaruthenica”
dr Angela Espinosa Ruiz – koordynator ds. mobilności
dr Anna Berenika Siwirska – koordynator ds. monitorowania losów absolwentów, II opiekun Koła Naukowego „Albaruthenica”
dr Volha Tratsiak – pełnomocnik ds. rekrutacji
mgr Iryna Aheyeva – koordynator programu MOST, pełnomocnik ds. USOS


OPIEKUNOWIE LAT

dr Katarzyna Drozd – opiekun studiów I stopnia
dr Volha Tratsiak – opiekun studiów II stopnia


Byli pracownicy
Prof. zw. dr hab. Aleksander Barszczewski (2.11.1930-27.3.2022)
 • tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych
 • stanowisko: profesor zwyczajny
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • Kierownik Katedry w latach 1975-2004
  • Członek Związku Literatów Polskich od 1971
  • Członek Związku Pisarzy Białoruskich od 2002
  • Członek Międzynarodowego Pen Clubu od 2002
  • Członek rzeczywisty Międzynarodowej Akademii Nauk Eurazja
 • dziedziny badań:
  • historia literatury białoruskiej
  • folklor białoruski
  • polsko-białoruskie związki literackie
  • białoruski ruch literacki w Polsce
  • białoruska literatura emigracyjna
 • publikacje: [więcej]
 • Siwek, B. (2020). Aleksander Barszczewski: uczony i poeta (W 90. rocznicę urodzin). Przegląd Wschodnioeuropejski, 1, 209-218. Zob. też 90-lecie prof. A. Barszczewskiego

Dr Teresa Chylak-Schroeder (1955-2017)
 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: starszy wykładowca
 • specjalność: językoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • Koordynator programu MOST w KB
  • członek Zespołu ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (język białoruski)
  • członek Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia
 • publikacje: [więcej] [PBN]

Zobacz też

Czasopismo „Acta Albaruthenica” 2018, t. 18, s. 449-450

s. 13: Radosław Kaleta, Białoruś w dyskursie naukowym w roku jubileuszowym białorutenistyki [w:] Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia, red. R. Kaleta, Warszawa 2017, s. 11-34 [pobierz plik (PDF;2,7MB)]


Dr Głuszkowska-Babicka Jadwiga

zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki od 01.06.1972 r. do 30.09.2012 r.

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: starszy wykładowca
 • specjalność: językoznawstwo słowiańskie
 • dziedziny badań:
  • współczesny język białoruski,
  • dialektologia wschodniosłowiańska
  • onomastyka
  • leksykografia

Dr hab. Garbiński Jerzy

zatrudniony w Katedrze Białorutenistyki w okresie od 01.10.2006 r. do 30.09.2011 r.

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;
  od 14.06.2011 r. – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii
 • stanowisko: adiunkt
 • specjalność: literaturoznawstwo białoruskie
 • dziedziny badań:
  • literatura i kultura Słowian
  • polsko-białoruskie kontakty literackie i kulturalne
  • twórczość Adama M-skiego (Zofii Mańkowskiej), Alesia Haruna i Janki Kupały w kontekście literatur słowiańskich
  • białoruska filozofia, religia i kultura XX wieku
  • białoruski ruch chrześcijański XX wieku
  • białoruskie życie religijne na emigracji (w Europie Zachodniej, USA i Kanadzie)

Dr Teresa Jasińska-Socha

zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki od 01.10.1974 r. do 30.09.2012 r.

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: starszy wykładowca
 • specjalność: językoznawstwo
 • publikacje: [PBN]

Dr Józef Ziemczonok
 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
 • stanowisko: adiunkt
 • specjalność: historia
 • funkcje dodatkowe:
  • pełnomocnik ds. punktów ECTS i Procesu Bolońskiego w KB

Dr Katarzyna Bortnowska

Mgr Lidia Bazyluk

zatrudniona w Katedrze Filologii Białoruskiej od

 • tytuł zawodowy: magister

Mgr Bagrowska Anna

zatrudniona w Katedrze Filologii Białoruskiej od …. do 1977 r.

 • tytuł zawodowy: magister
 • stanowisko:
 • specjalność: językoznawstwo

Dr Zofia Skibińska-Charyło

zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki do 30.09.2006 r.

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • stanowisko: starszy wykładowca
 • specjalność: literaturoznawstwo

Mgr Maria Kondraciuk

zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki od 01.02.1985 r. do 31.03.2014 r.

 • tytuł zawodowy: magister
 • stanowisko: wykładowca
 • specjalność: językoznawstwo
 • publikacje [PBN]

Mgr Mikołaj Wróblewski (1936-2013)

zatrudniony w Katedrze Filologii Białoruskiej od

 • tytuł zawodowy: magister
 • stanowisko:
 • specjalność: literaturoznawstwo

Prof. zw. dr hab. Antonina Obrębska-Jabłońska (1901-1994)
 • tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych
 • pełniona funkcja: założycielka i kierownik Katedry Filologii Białoruskiej w latach 1956-1971
 • stanowisko: profesor zwyczajny
 • specjalność: językoznawstwo słowiańskie

Korespondencja [zobacz]

Zob. też

Elżbieta Smułkowa, Antonina Obrębska-Jabłońska (1901-1994) [w:] Tejże, Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Warszawa 2016, s. 271-290 [pobierz plik(PDF;4,8MB)]

Elżbieta Smułkowa, Profesor Antonina Obrębska-Jabłońska – człowiek pogranicza kultur [w:] Tejże, Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie, Warszawa 2002, s. 459-467.

Радаслаў Калета, Прафесар Антаніна Абрэмбска-Яблоньска вачамі маладых пакаленняў даследчыкаў кафедры беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта [w:] Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча : зб. арт. па матэрыялах міжнар. навук. канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: І. Э. Багдановіч (гал. рэд.) [і інш.] ; пад рэд. І. Э. Багдановіч, М. І. Свістуновай, БДУ, Мінск 2018 (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 38), ISBN 978-985-566-676-0, c. 142–151 [pobierz plik(PDF;2,7MB)]


Dr Nadzieja Panasiuk

pracowała w katedrze od 01.02. 1978 r. do 30.09.2014 r. (zm. 15.12.2020)

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • stanowisko: starszy wykładowca
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • dziedziny badań:
  • zagadnienia kontaktów wzajemnych polsko-białoruskich w dziedzinie literatury, a także problemów translatorycznych (zwłaszcza przekładów literackich z języka białoruskiego na polski)
  • transformacje we współczesnej literaturze białoruskiej
 • publikacje: [więcej] [PBN]

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Smułkowa
 • tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych
 • pełniona funkcja: Kierownik Zakładu Filologii Białoruskiej w latach 1971-1975
 • stanowisko: profesor zwyczajny
 • specjalność: językoznawstwo polskie i wschodniosłowiańskie, problematyka pograniczy językowych

Prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk
 • stopień naukowy: profesor UW, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: profesor nadzwyczajny (na emeryturze od 2017 r.)
 • specjalność: językoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • kierownik Katedry w latach 2004-2009
  • redaktor naukowy Rocznika „Acta Albaruthenica
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych
 • dziedziny badań:
  • rosyjska i białoruska leksykologia i leksykografia
  • socjolekty rosyjskie
 • publikacje: [PBN]
 • kontakt:

Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
 • stopień naukowy: profesor UW, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: profesor nadzwyczajny (na emeryturze od 2018 r.)
 • specjalność: językoznawstwo białoruskie
 • funkcje dodatkowe:
  • przewodnicząca Wydziałowej Komisji Konkursowej
  • członek Wydziałowej Komisji Oceniającej
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Budżetu i Finansów
 • dziedziny badań:
  • językoznawstwo
  • historia języka białoruskiego
  • język emigracji białoruskiej
  • dialektologia
  • onomastyka
  • zagadnienia pogranicza językowego
 • publikacje: [więcej] Artykuł o profesor Ninie Barszczewskiej [więcej(PDF;1,4MB)]
 • kontakt:

Dr Anna Demianiuk

pracowała w katedrze do 2018 r.

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • stanowisko: wykładowca
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • opiekun komisji stypendialnej
  • opiekun I i II roku studiów II stopnia
  • kierownik organizacyjny Olimpiady Języka Białoruskiego
 • publikacje: [więcej]
 • kontakt:

Dr Anna Rędzioch-Korkuz
 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: adiunkt (pracowała w katedrze do 2019 r.)
 • specjalność: translatoryka
 • funkcje dodatkowe:
  • pełnomocnik ds. obsady i planu zajęć w KB
  • sekretarz naukowy czasopisma „Acta Albaruthenica
 • dziedziny badań:
  • przekład pisemny
  • przekład audiowizualny (głównie nadpisy operowe, audiodeskrypcja w operze)
  • translatoryka a semiotyka
  • przekład meliczny
  • zastosowanie TAW w glottodydaktyce
  • zastosowanie TAW w glottodydaktyce
  • gramatyka a przekład
 • publikacje: [więcej]

Dr Jadwiga Gracla
 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • stanowisko: wykładowca
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe: –
 • dziedziny badań:
  • historia literatury rosyjskiej
 • publikacje: [więcej]Doktoranci
mgr Mariusz Kaliciński
mgr Mateusz Kwiatkowski