Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Studia podyplomowe

Język polski jako obcy w kontekście języków wschodniosłowiańskich

Katedra Białorutenistyki uruchamia unikatowy kierunek studiów dla nauczycieli języka polskiego jako obcego, którzy pracują z osobami znającymi język białoruski, rosyjski lub ukraiński! 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności i praktycznych kompetencji potrzebnych w pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego. Zajęcia prowadzi doświadczona kadra, pracująca z uczniami z Białorusi, Rosji, Ukrainy i innych krajów, w których językiem codziennej komunikacji jest jeden z języków wschodniosłowiańskich.

Jeśli chciałbyś zacząć pracę jako nauczyciel języka polskiego jako obcego, lub już pracujesz w zawodzie i chciałbyś dalej się w tym kierunku rozwijać – zapraszamy na nasze studia! 

ZAPISY

Rekrutacja w IRK jest otwarta od 06.05.2024 do 10.07.2024!

Photo

 

Pytania w sprawie studiów podyplomowych można kierować na adres a.siwirska@uw.edu.pl

 


Program studiów

Studia obejmujące 180 godzin zajęć podzielone są na dwa semestry.

W semestrze zimowym (październik – styczeń) słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu gramatyki porównawczej języka polskiego i języków wschodniosłowiańskich, gramatyki, stylistyki i kultury współczesnej polszczyzny, podstaw teoretycznych nauczania języka polskiego jako obcego oraz najważniejszych informacji z zakresu polskiej kultury.

W semestrze letnim (luty-czerwiec) słuchacze uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce i rozwijają swoje kompetencje z zakresu testowania i certyfikowania poziomu biegłości językowej oraz metod uczenia języka polskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, w warunkach pracy stacjonarnej, zdalnej i mieszanej.

Większość zajęć odbywa się w formie konwersatoriów i ćwiczeń, które poza częścią teoretyczną zakładają aktywny udział słuchaczy. Do ocen końcowych, poza wynikami egzaminów i testów pisemnych, wliczana jest także praca na zajęciach oraz praca własna. Zajęcia metodyczne zakończone są zaliczeniem polegającym na przygotowaniu i samodzielnym przeprowadzeniu krótkiej lekcji dla pozostałych słuchaczy studiów podyplomowych.

Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po uzyskaniu zaliczeń z przedmiotów przewidzianych planem studiów.

 

Wykaz zajęć:

Lp. Nazwa zajęć Forma zajęć Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Punkty ECTS
1. Gramatyka konfrontatywna języka polskiego i języków wschodniosłowiańskich konwersatorium 30 10
2. Kultura i stylistyka języka polskiego wykład 12 4
3. Kultura i stylistyka języka polskiego ćwiczenia 30 10
4. Nauczanie języka polskiego osób posługujących się językami wschodniosłowiańskimi konwersatorium 30 10
5. Testowanie i certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego konwersatorium 14 4
6. Technologie informacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego konwersatorium 8 3
7. Kontekst kulturowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego wykład 8 3
8. Metody nauczania języka polskiego jako obcego konwersatorium 20 7
9. Sytuacja języka polskiego w regionie wykład 8 3
10. Wiedza o kulturze Polski konwersatorium 20 6

 


Photo

Wykładowcy

Grono wykładowców składa się z pracowników Katedry Białorutenistyki mających bogate doświadczenie w pracy jako nauczyciele języka polskiego, białoruskiego i rosyjskiego. Wszyscy wykładowcy zatrudnieni na studiach podyplomowych są aktywnymi pracownikami dydaktycznymi i naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Warszawskiego, znają dobrze region Europy Wschodniej i specyfikę pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego. W roku akademickim 2023/24 zajęcia prowadzą: prof. UW dr hab. Radosław Kaleta, dr Katarzyna Drozd – Urbańska, dr Anna Berenika Siwirska i dr Volha Tratsiak.

Tryb i częstotliwość zjazdów

30 zjazdów w soboty i niedziele (godz. 9:00 – 18:00) od października 2024 r. do czerwca 2025 r. (dwa zjazdy w miesiącu)

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty w formie stacjonarnej w nowym budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ul. Dobrej 55 w Warszawie.

Zaliczenia

W trakcie studiów odbywają się 2 egzaminy pisemne, 1 egzamin ustny i 7 zaliczeń na ocenę, weryfikujące osiągnięcie efektów kształcenia. Warunkiem koniecznym uzyskania punktów ECTS jest także udział w 80% zajęć i oddanie wszystkich prac zadawanych w trakcie semestru.

 

 

Photo

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA STUDIA!

Rejestracja w IRK