Czasopismo / Journal / Часопіс

 

 «Беларуская мова як замежная»

Belaruskaja Mova jak Zameznaja eISSN 2544-5448, ISSN 2544-6789

БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ / JĘZYK BIAŁORUSKI JAKO OBCY / BELARUSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

No 1 / 2017 PDF

Запрашаем усіх ахвотных дасылаць свае матэрыялы. Тэксты трэба дасылаць на электронную пошту casopisbmz(at)gmail.com.

Рэдакцыя часопіса «Беларуская мова як замежная» (БМЗ) разгледзіць артыкулы, рэцэнзіі, справаздачы, у якіх закранаюцца разнастайныя праблемы БМЗ, напр.:

1)        методыка выкладання – метады выкладання граматыкі, ведаў пра Беларусь; развіццё навыкаў вуснага маўлення, аўдыявання, чытання і пісьма; новыя тэхналогіі на занятках па беларускай мове; азнаямленне з літаратурнымі тэкстамі; выкарыстанне літаратурных тэкстаў у міжнародных, аднанацыянальных групах і ў (не)славянскіх групах і г. д.;

2)        беларушчына замежнікаў – аналіз моўных памылак; даследаванне г. зв. пераходнай мовы (анг. interlanguage) і вымаўлення;

3)        параўнальная глотадыдактыка – напр., беларуска-польская, беларуска-расійская, беларуска-нямецкая і г. д.; даследаванне  падабенстваў  і  адрозненняў  моў; параўнанне метадаў выкладання, праграм курсаў, моўных цяжкасцяў, ролі выкладчыка і г. д.

4)        гісторыя і сучаснасць выкладання беларускай мовы як замежнай – старыя і новыя падручнікі беларускай мовы як замежнай, спосабы прэзентацыі матэрыялу, тэматычная разнастайнасць;

5)        мова і культура – пытанні культурнай лінгвістыкі (лінгвакраіназнаўства, лінгвакультуралогія, беларусазнаўства); міжкультурная камунікацыя, выкладанне мовы і культуры Беларусі; месца культуры ў выкладанні мовы; прымаўкі, прыказкі, фразеалогія, безэквівалентная лексіка, маўленчы  этыкет; стэрэатыпы ў падручніках,  ролі мужчыны і жанчыны; распаўсюджаныя імёны і прозвішчы, рысы характару беларусаў; табуізацыя некаторых тэм, такіх, як эротыка, смерць, рэлігія; ідэалізацыя герояў падручнікаў, іх сям’і;

6)        моўная прагматыка – напр., прывітанне, развітанне, падзяка, прабачэнне, просьба;

7)        праблемы сертыфікацыі ўзроўняў валодання беларускай мовай як замежнай;

8)        беларуская мова як замежная ў Беларусі і за мяжой;

9)        прыклады матэрыялаў, практыкаванняў ды заняткаў па беларускай мове як замежнай;

10)        праблемы адукацыі і працы выкладчыкаў беларускай мовы як замежнай у Беларусі і за мяжой, памылкі лектараў.

У часопісе матэрыялы друкуюцца па-беларуску, па-польску і па-англійску (гл. правілы афармлення артыкулаў).

Кожны артыкул павінен мець кароткую анатацыю (каля 500 знакаў) на беларускай і англійскай мовах. Назва артыкула павінна быць пададзеная таксама ў перакладзе на англійскую мову.

Патрабаванні да афармлення артыкулаў і рэцэнзіяў

 

Заснавальнік

Радаслаў Калета – Польшча, Варшаўскі ўніверсітэт

 

Рэдакцыя

Вольга Барысенка – Беларусь, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт

Радаслаў Калета – Польшча, Варшаўскі ўніверсітэт

Чальцы рэдакцыі

Лідзія Сямешка – Беларусь, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (тэматычны рэдактар)

Надзея Старавойтава – Беларусь, Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (моўны рэдактар,  беларуская мова)

Алег Гергіеў – Беларусь, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт (моўны рэдактар, англійская мова)

Навуковая рада

Генадзь Цыхун – Беларусь, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Лідзія Сямешка – Беларусь, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы

Сяргей Важнiк – Беларусь, Iнстытут нацыянальнай адукацыi Рэспублiкi Беларусь

Людміла Сінькова – Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Таццяна Рамза – Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Ларыса Пісарэк – Польшча, Уроцлаўскі ўніверсітэт

Аляксандр Кіклевіч – Польшча, Вармінска-Мазурскі ўніверсітэт у Ольштыне

Алена Пацехіна – Польшча, Вармінска-Мазурскі ўніверсітэт у Ольштыне

Аляксандр Скапненка – Украіна, Нацыянальная акадэмія навук Украіны

Зінаіда Пахолак – Украіна, Усходнееўрапейскі нацыянальны ўніверсітэт імя Лесі Украінкі

Джым Дынглі – Вялікабрытанія, Беларуская бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондане

Арнольд Макмілін – Вялікабрытанія, Лонданскі ўніверсітэт

Курт Вулхайзер – ЗША, Брандайскі ўніверсітэт

 

Рэцэнзенты

Iван Роўда – Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўнiверсiтэт

Кацярына Любецкая – Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўнiверсiтэт

Святлана Якуба – Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўнiверсiтэт

Iрына Будзько – Беларусь, Беларускі нацыянальны тэхнічны ўнiверсiтэт

Ніна Баршчэўская – Польшча, Варшаўскі ўніверсітэт

Ганна Жаброўская – Польшча, Універсітэт ім. Адама Міцкевіча ў Познані

Ядвіга Казлоўская-Дода – Польшча, Універсітэт ім. Марыі Кюры-Складоўскай у Любліне

 

Адрас рэдакцыі, Выдавец

«Беларуская мова як замежная»

Майстрэня беларусістычнай глотадыдактыкі

Кафедра беларусістыкі

Факультэт прыкладной лінгвістыкі

Варшаўскі ўніверсітэт

вул. Штурмова 4, 02-678 Варшава, Польшча

e-mail: casopisbmz(at)gmail.com

 

 

Założyciel / Founded by

Radosław Kaleta – Polska, Uniwersytet Warszawski / Poland, University of Warsaw

 

Redakcja / Edited by

Wolha Barysienka – Białoruś, Miński Państwowy Uniwersytet Lingiwstyczny / Belarus, Minsk State Linguistic University

Radosław Kaleta – Polska, Uniwersytet Warszawski / Poland, University of Warsaw

Zespół redakcyjny / Editorial board

Lidzija Siamieszka – Białoruś, Państwowy Instytut Edukacji Wyższej / Belarus, National Institute for Higher Education (redaktor tematyczny / theme editor)

Nadzieja Starawojtawa – Białoruś, Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny / Belarus, Belarusian State Economic University (redakor językowy, język białoruski / language editor, Belarusian)

Aleh Herhijeu  – Białoruś, Miński Państwowy Uniwersytet Lingiwstyczny / Belarus, Minsk State Linguistic University (redakor językowy, język angielski / language editor, English)

Rada naukowa / Advisory Editorial Board

Hienadź Cychun – Białoruś, Narodowa Akademia Nauk Białorusi / Belarus, National Academy of Sciences

Lidzija Siamieszka – Białoruś, Państwowy Instytut Edukacji Wyższej / Belarus, National Institute for Higher Education

Siarhiej Ważnik – Białoruś, Instytut Edukacji Narodowej Republiki Białorusi / Belarus, Institute of National Education of Republic of Belarus

Ludmiła Sińkowa – Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy / Belarus, Belarusian State University

Tacciana Ramza – Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy / Belarus, Belarusian State University

Larysa Pisarek – Polska, Uniwersytet Wrocławski / Poland, University of Wrocław

Aleksander Kiklewicz – Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Poland, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Helena Pociechina – Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Poland, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Oleksandr Skopnenko – Ukraina, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy / Ukraine, National Academy of Sciences

Zinaida Paholok – Ukraina, Łucki Instytut Rozwoju Człowieka Uniwersytetu Ukraina / Ukraine, Lutsk University Institute of Human Development „Ukraine”

Jim Dingley – Wielka Brytnia, Białoruska Biblioteka im. F. Skaryny w Londynie / UK, Francis Skaryna Belarusian Library in London

Arnold McMillin – Wielka Brytania, Uniwersytet Londyński / UK, University of London

Curt Woolhiser – USA, Uniwersytet Brandeis / U.S.A., Brandeis University

 

Recenzenci / Reviewers

Iwan Rouda – Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy / Belarus, Belarusian State University

Kaciaryna Lubieckaja – Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy / Belarus, Belarusian State University

Swiatłana Jakuba – Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy / Belarus, Belarusian State University

Iryna Budźko – Białoruś, Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny / Belarus, Belarusian National Technical University

Nina Barszczewska – Polska, Uniwersytet Warszawski / Poland, University of Warsaw

Anna Żebrowska – Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Poland, Adam Mickiewicz University in Poznań

Jadwiga Kozłowska-Doda – Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Poland, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

 

Adres redakcji, Wydawca / Editorial Board Office, Publisher

«Беларуская мова як замежная»

Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistyczej / Laboratory of Belarusian Glottodidactics

Katedra Białorutenistyki / Department of Belarusian Studies

Wydział Lingwistyki Stosowanej / Faculty of Applied Linguistics

Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

ul. Szturmowa 4, PL 02-678 Warszawa, Poland

e-mail: casopisbmz(at)gmail.com