Czasopismo / Journal / Часопіс

 

 «Беларуская мова як замежная»

Belaruskaja Mova jak Zameznaja eISSN 2544-5448, ISSN 2544-6789, KRS PR 21248

 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ / JĘZYK BIAŁORUSKI JAKO OBCY / BELARUSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

http://kb.uw.edu.pl/bmz/

 

Адрас рэдакцыі, Выдавец / Adres redakcji, Wydawca / Editorial Board Office, Publisher

Майстрэня беларусістычнай глотадыдактыкі / Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistyczej / Laboratory of Belarusian Glottodidactics

Кафедра беларусістыкі / Katedra Białorutenistyki / Department of Belarusian Studies

Факультэт прыкладной лінгвістыкі / Wydział Lingwistyki Stosowanej / Faculty of Applied Linguistics

Варшаўскі ўніверсітэт / Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

вул. Штурмова 4, 02-678 Варшава, Польшча / ul. Szturmowa 4, PL 02-678 Warszawa, Poland

e-mail: rkaleta@uw.edu.pl

 

Aby zapobiegać zjawiskom znanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”, Redakcja zwraca szczególną uwagę na rzetelność publikacji naukowych i wymaga podawania autorów/współautorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji.

Prosimy także o podawanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Wszystkie materiały nadesłane do redakcji są anonimowo oceniane przez dwóch recenzentów.

Каб прадухіліць з’явы, вядомыя як „ghostwriting” i „guest authorship”, Рэдакцыя звяртае асаблівую ўвагу на добрасумленнасць навуковых публікацый і патрабуе падаваць аўтараў/суаўтараў, якія ўнеслі істотны ўклад у падрыхтоўку матэрыялаў.

Просім таксама змяшчаць інфармацыю пра крыніцы фінансавання публікацый, пра ўклад навукова-даследчых інстытуцый і інш.

 

Прэзентацыя часопіса ў НАНБ (гл. больш)

Запрашаем усіх ахвотных дасылаць свае матэрыялы (гл. БМЗ-Патрабаванні да афармлення артыкулаў і рэцэнзіяў). Тэксты трэба дасылаць на электронную пошту rkaleta@uw.edu.pl.

Рэдакцыя часопіса «Беларуская мова як замежная» (БМЗ) разгледзіць артыкулы, рэцэнзіі, справаздачы, у якіх закранаюцца разнастайныя праблемы беларускае культуры i БМЗ, напр.:

1)        методыка выкладання – метады выкладання граматыкі, ведаў пра Беларусь; развіццё навыкаў вуснага маўлення, аўдыявання, чытання і пісьма; новыя тэхналогіі на занятках па беларускай мове; азнаямленне з літаратурнымі тэкстамі; выкарыстанне літаратурных тэкстаў у міжнародных, аднанацыянальных групах і ў (не)славянскіх групах і г. д.;

2)        беларушчына замежнікаў – аналіз моўных памылак; даследаванне г. зв. пераходнай мовы (анг. interlanguage) і вымаўлення;

3)        параўнальная глотадыдактыка – напр., беларуска-польская, беларуска-расійская, беларуска-нямецкая і г. д.; даследаванне  падабенстваў  і  адрозненняў  моў; параўнанне метадаў выкладання, праграм курсаў, моўных цяжкасцяў, ролі выкладчыка і г. д.

4)        гісторыя і сучаснасць выкладання беларускай мовы як замежнай – старыя і новыя падручнікі беларускай мовы як замежнай, спосабы прэзентацыі матэрыялу, тэматычная разнастайнасць;

5)        мова і культура – пытанні культурнай лінгвістыкі (лінгвакраіназнаўства, лінгвакультуралогія, беларусазнаўства); міжкультурная камунікацыя, выкладанне мовы і культуры Беларусі; месца культуры ў выкладанні мовы; прымаўкі, прыказкі, фразеалогія, безэквівалентная лексіка, маўленчы  этыкет; стэрэатыпы ў падручніках,  ролі мужчыны і жанчыны; распаўсюджаныя імёны і прозвішчы, рысы характару беларусаў; табуізацыя некаторых тэм, такіх, як эротыка, смерць, рэлігія; ідэалізацыя герояў падручнікаў, іх сям’і;

6)        моўная прагматыка – напр., прывітанне, развітанне, падзяка, прабачэнне, просьба;

7)        праблемы сертыфікацыі ўзроўняў валодання беларускай мовай як замежнай;

8)        беларуская мова як замежная ў Беларусі і за мяжой;

9)        прыклады матэрыялаў, практыкаванняў ды заняткаў па беларускай мове як замежнай;

10)        праблемы адукацыі і працы выкладчыкаў беларускай мовы як замежнай у Беларусі і за мяжой, памылкі лектараў.

 

No 1/2017 PDF

 

No 2/2018 PDF

 

No 3/2019 PDF

 

No 4/2020 PDF

Г. Валочка, Кампаненты сістэмы навучання беларускай мове як замежнай [PDF]

В. Ляшчынская, Фразеалагізмы – крыніца пазнання і сродак развіцця культурна-
моўнай кампетэнцыі [PDF]

В. Барысенка, Выкладанне беларускай літаратуры ў Кітаі [PDF]

К. Півавар, Набыткі лінгвакраіназнаўства і лінгвакультуралогіі
пры выкладанні беларускай мовы як замежнай [PDF]

Н. Старавойтава, Канцэптуальная мапа беларускага маўленчага этыкету [PDF]

Р. Калета, Выбраныя навуковыя працы па беларускай мове як замежнай
(спіс літаратуры за 1994-2019 гг.) [PDF]

Знаёмімся з фразеалагізмамі [PDF]

В.А. Ляшчынская, Два фрагменты фразеалагічнай карціны свету беларусаў: манаграфія РІВШ, Мінск 2020, 230 с. [PDF]

Новыя выданнi па БМЗ [PDF]

 

No 5/2021 PDF

Л. Сямешка, Вучэбны дапаможнік “Беларуская мова для кітайскіх студэнтаў”: метадычная канцэпцыя выдання [PDF]

В. Шахаб, Асаблівасці навучання кітайскіх студэнтаў беларускаму вымаўленню [PDF]

А. Калечыц, Імпліцытны характар формул прабачэння ў маўленчых паводзінах беларусаў [PDF]

Г. Жаброўская, Песня як мастацкі тэкст на занятках па беларускай мове як замежнай [PDF]

К. Півавар, Беларуская мова як нацыянальна-культурны феномен: рэпрэзентацыя ў лінгвакультуралагічным слоўніку [PDF]

А. Пагрэбняк, А. Палій, Канцэпцыя адукацыйна-прафесійнай праграмы «Беларуская мова і літаратура, украінская мова і літаратура,
англійская мова» для студэнтаў Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі [PDF]

Знаёмімся з фразеалагізмамі [PDF]

Radosław Kaleta, Popularna gramatyka białoruska dla obcokrajowców, Warszawa 2021, 106 c. [PDF]

Новыя выданнi па БМЗ [PDF]

Р. Калета, Да 5-годдзя часопіса Беларуская мова як замежная [PDF]