Dr Volha Tratsiak

 • tytuł zawodowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: p.o. kierownika Katedry Białorutenistyki
 • specjalność: językoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • członek Zespołu ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (język białoruski)
  • asystent Przewodniczącego ds. programowych Olimpiady Języka Białoruskiego
  • pełnomocnik ds. rekrutacji w KB
  • pełnomocnik do spraw monitorowania losów absolwentów
 • publikacje: [więcej]
 • kontakt: