Studenci

PROGRAM MOST

Program Mobilności Studentów MOST jest formą studiowania prowadzoną od 10 lat przez uczelnie – strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Opiera się na zasadach programu wymiany studentów Socrates. Koordynatorem Programu jest  Uniwersytecka Komisja Kształcenia działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Warunki studiowania w programie określa Regulamin, który uczelnie przyjęły 13 grudnia 1999 r. po zmianach 21 lutego 2003 r., 18 marca 2004 r. i 7 grudnia 2007 r. Uczelnie uczestniczące w programie przyjmują i wysyłają studentów.

Więcej informacji można uzyskać u koordynator programu MOST w KB oraz na stronie   www.most.amu.edu.pl 

 

HOMEL

Dnia 08 czerwca 2020 roku Uniwersytet Warszawski podpisał umowę dwustronną z Homelskim Uniwersytetem Państwowym, która przewiduje także wymianę studencką.

Współpraca jest tymczasowo zawieszona.

 

GRODNO

Dnia 27 maja 2019 roku Uniwersytet Warszawski podpisał umowę dwustronną z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym umożliwiającą wyjazdy dla studentów i doktorantów.

Współpraca jest tymczasowo zawieszona.

 

PROGRAM ERASMUS

Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla uczelni i ich studentów, realizowanym jako cześć programu „Uczenie się przez całe życie”. Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską, uprawnia szkoły wyższe do udziału w Erasmusie.

Studenci w ramach Erasmusa mogą ubiegać się o wyjazd:

  • na część studiów do zagranicznej szkoły wyższej z kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie, z którą  macierzysta jednostka studenta podpisała umowę o wymianie studenckiej Erasmus i która posiada ważną Kartę Uczelni Erasmusa.
    O stypendium programu Erasmus mogą ubiegać się studenci, niezależnie od obywatelstwa, przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW.
  • na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie, do uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, innej instytucji zagranicznej, do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).
    O stypendium programu Erasmus mogą ubiegać się studenci, niezależnie od obywatelstwa. Nie można odbyć praktyki Erasmusa w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji zarządzającej programami unijnymi.

Studenci w ramach Erasmusa mogą ubiegać się o wyjazd do Instytutu Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Europejskim Uniwersytetem Humanistycznym w Wilnie.

Koordynatorem wyjazdów w ramach Erasmusa jest dr Angela Espinosa Ruiz.