Pracownicy

Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla uczelni i pracowników, realizowanym jako cześć programu „Uczenie się przez całe życie”. Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską, uprawnia szkoły wyższe do udziału w Erasmusie.

Pracownicy w ramach Erasmusa mogą ubiegać się o wyjazd do Instytutu Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze.

Wymogi dla wyjeżdżających wypracowane w KB:
1. publikacje za rok, w którym odbywa się wyjazd i rok poprzedzający
2. praca organizacyjna na rzecz Katedry Białorutenistyki (pełnione funkcje i pozostałe podejmowane działania na rzecz Katedry)
3. staż pracy (w Katedrze Białorutenistyki).
4. osoba, która skorzysta z wyjazdu w ramach programu Erasmus do konkretnej jednostki, może w kolejnych latach ubiegać się o ponowny wyjazd, ale pierwszeństwo na liście rankingowej mają osoby starające się o wyjazd pierwszy raz.