Pracownicy

EUROPEJSKI UNIWERSYTET HUMANISTYCZNY W WILNIE

W styczniu 2024 r. została podpisana umowa z Katedrą Nauk Humanistycznych i Sztuki Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego (EHU) w Wilnie. O wyjazd w ramach Erasmusa mogą się ubiegać studenci oraz pracownicy KB.

Inicjatorem nawiązania współpracy z uczelnią w Wilnie i koordynatorem wyjazdów jest dr Angela Espinosa Ruiz.

 

UNIWERSYTET MATEJA BELA W BAŃSKIEJ BYSTRZYCY

Na przełomie czerwca i lipca 2023 roku między UW a Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy została podpisana umowa o współpracy. Koordynatorką umowy ze strony polskiej jest dr Volha Tratsiak. Niektóre formy współpracy wymienione w umowie:

 1. Wymiana nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych, studentów i doktorantów.

 2. Prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 3. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach i spotkaniach naukowych.

 4. Wymiana publikacji naukowych i materiałów informacyjnych.

 5. Wspólne wydawanie materiałów dydaktycznych i publikacji naukowych.

 

HOMELSKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY

Dnia 08 czerwca 2020 roku Uniwersytet Warszawski podpisał umowę dwustronną z Homelskim Uniwersytetem Państwowym. Formy współpracy wymienione w umowie:

 1. Wymiana nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych, studentów i doktorantów.

 2. Prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 3. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach i spotkaniach naukowych.

 4. Wymiana publikacji naukowych i materiałów informacyjnych.

 5. Wspólne wydawanie materiałów dydaktycznych i publikacji naukowych.

Współpraca jest tymczasowo zawieszona.

 

AKADEMIA NAUK BIAŁORUSI

Katedra Białorutenistyki UW i Centrum Badań nad Białoruską Kulturą, Językiem i Literaturą działającym przy Narodowej Akademii Nauk Białorusi nawiązały w listopadzie 2019 roku współpracę, obejmującą następujące formy:

 1. Wymiana pracowników naukowych.

 2. Prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 3. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach i spotkaniach naukowych.

 4. Wymiana publikacji naukowych i materiałów informacyjnych.

 5. Wspólne wydawanie materiałów dydaktycznych i publikacji naukowych.

Współpraca jest tymczasowo zawieszona.

 

GRODZIEŃSKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY

Dnia 27 maja 2019 roku Uniwersytet Warszawski podpisał umowę dwustronną z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym umożliwiającą wyjazdy dla nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych. Inicjatorką nawiązania współpracy z uczelnią w Grodnie jest dr Volha Tratsiak. Dodatkowe formy współpracy wymienione w umowie:

 1. Prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 2. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach i spotkaniach naukowych.

 3. Wymiana publikacji naukowych i materiałów informacyjnych.

 4. Wspólne wydawanie materiałów dydaktycznych i publikacji naukowych.

Współpraca jest tymczasowo zawieszona.

 

BIAŁORUSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET EKONOMICZNY

W 2020 roku Uniwersytet Warszawski podpisał umowę dwustronną z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym umożliwiającą wyjazdy dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów.

Współpraca jest tymczasowo zawieszona.

 

ERASMUS

Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla uczelni i pracowników, realizowanym jako cześć programu „Uczenie się przez całe życie”. Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską, uprawnia szkoły wyższe do udziału w Erasmusie.

Pracownicy w ramach Erasmusa mogą ubiegać się o wyjazd do Instytutu Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Katedrą Nauk Humanistycznych i Sztuki Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego (EHU) w Wilnie.

Wymogi dla wyjeżdżających wypracowane w KB:
1. publikacje za rok, w którym odbywa się wyjazd i rok poprzedzający
2. praca organizacyjna na rzecz Katedry Białorutenistyki (pełnione funkcje i pozostałe podejmowane działania na rzecz Katedry)
3. staż pracy (w Katedrze Białorutenistyki).
4. osoba, która skorzysta z wyjazdu w ramach programu Erasmus do konkretnej jednostki, może w kolejnych latach ubiegać się o ponowny wyjazd, ale pierwszeństwo na liście rankingowej mają osoby starające się o wyjazd pierwszy raz.

Koordynatorką wyjazdów w ramach Erasmusa jest dr Angela Espinosa Ruiz.