Pracownicy

AKADEMIA NAUK BIAŁORUSI

Katedra Białorutenistyki UW i Centrum Badań nad Białoruską Kulturą, Językiem i Literaturą działającym przy Narodowej Akademii Nauk Białorusi nawiązały współpracę, obejmującą następujące formy.

  1. Wymiana pracowników naukowych.

  2. Prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  3. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach i spotkaniach naukowych.

  4. Wymiana publikacji naukowych i materiałów informacyjnych.

  5. Wspólne wydawanie materiałów dydaktycznych i publikacji naukowych.

 

GRODZIEŃSKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY

Dnia 27 maja 2019 roku Uniwersytet Warszawski podpisał umowę dwustronną z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym umożliwiającą wyjazdy dla nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych. Inicjatorką nawiązania współpracy z uczelnią w Grodnie i koordynatorką wyjazdów jest dr Volha Tratsiak. Dodatkowe formy współpracy wymienione w umowie:

  1. Prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  2. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach i spotkaniach naukowych.

  3. Wymiana publikacji naukowych i materiałów informacyjnych.

  4. Wspólne wydawanie materiałów dydaktycznych i publikacji naukowych.

 

BIAŁORUSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET EKONOMICZNY

W 2019 roku Uniwersytet Warszawski podpisał umowę dwustronną z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym umożliwiającą wyjazdy dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów. Koordynatorem wyjazdów jest dr hab. Radosław Kaleta.

 

ERASMUS

Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla uczelni i pracowników, realizowanym jako cześć programu „Uczenie się przez całe życie”. Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską, uprawnia szkoły wyższe do udziału w Erasmusie.

Pracownicy w ramach Erasmusa mogą ubiegać się o wyjazd do Instytutu Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze.

Wymogi dla wyjeżdżających wypracowane w KB:
1. publikacje za rok, w którym odbywa się wyjazd i rok poprzedzający
2. praca organizacyjna na rzecz Katedry Białorutenistyki (pełnione funkcje i pozostałe podejmowane działania na rzecz Katedry)
3. staż pracy (w Katedrze Białorutenistyki).
4. osoba, która skorzysta z wyjazdu w ramach programu Erasmus do konkretnej jednostki, może w kolejnych latach ubiegać się o ponowny wyjazd, ale pierwszeństwo na liście rankingowej mają osoby starające się o wyjazd pierwszy raz.

Inicjatorem nawiązania współpracy z uczelnią w Pradze i koordynatorem wyjazdów jest dr hab. Radosław Kaleta.