Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

W semestrze zimowym 2021/2022 zajęcia w Katedrze Białorutenistyki odbywają się w formie stacjonarnej.
W formie zdalnej odbywają się jedynie zajęcia z „Technologii Informacyjnej” i szkolenie z „Ochrony Własności Intelektualnej” dla studentów I roku I stopnia oraz przedmiot ogólnouniwersytecki „Kalejdoskop literatury białoruskiej”.