O PRACOWNI

Glottodydaktyka białorutenistyczna przeżywa swój renesans. Jest też przedmiotem refleksji na konferencjach, co potwierdza choćby obecność odpowiedniego panelu na Międzynarodowym Kongresie Białorutenistów w 2010 i 2015 r. Obrady w 2015 r. były kolejnym impulsem do rozwoju tej dziedziny w Polsce i na Białorusi. Trwają prace nad tworzeniem programów certyfikacyjnych języka białoruskiego jako obcego (JBJO), szkoleniem nauczycieli JBJO, organizowaniem letnich szkół białorutenistyki, konferencji itd. W Katedrze Białorutenistyki UW trwały podobne prace nad rozwijaniem interdyscyplinarnych badań glottodydaktycznych, stąd Katedra angażuje się w tego typu inicjatywy i gorąco je wspiera. Od 1 grudnia 2015 r. już w sposób formalny jako Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej (PGB).

W skład zespołu badawczego wchodzą: dr hab. Radosław Kaleta, prof. ucz. (KB WLS – kierownik), dr hab. Andriej Moskwin, prof. ucz. (KB WLS), dr Volha Tratsiak (KB WLS), dr Mirosław Jankowiak (Czeska Akademia Nauk), dr Lidzija Siamieszka (Białoruś, Narodowy Instytut Edukacji), doc. dr Volha Barysienka (Białoruś, Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny), doc. dr Nadzieja Starawojtawa (Białoruś, Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny). 

Oto wybrane zadania, które będą realizowane przez pracownię:

 • rozwijanie interdyscyplinarnych badań glottodydaktycznych;
 • badanie lingwakulturowego aspektu nauczania języka białoruskiego jako obcego (JBJO);
 • badanie wpływów socjolingwistyki i polityki językowej na nauczanie JBJO;
 • rozwijanie badań nad lingwistyką kulturową (białorusoznawstwo, etnolingwistyka, krajoznawstwo) i komunikacją międzykulturowa;
 • rozwijanie badań nad nauczaniem o kulturze Białorusi (miejsce kultury w procesie nauczania języka; etykieta językowa; stereotypy w podręcznikach do nauczania JBJO, tematy tabu; idealizacja bohaterów podręczników);
 • rozwijanie badań nad glottodydaktyką porównawczą (np. polsko-białoruską, polsko-białorusko-rosyjską, białorusko-rosyjską, białorusko-niemiecką itd.);
 • analizowanie i porównywanie metod nauczania, programów kursów, roli nauczyciela;
 • analizowanie problematyki certyfikacji JBJO (poziomy certyfikatów, materiały wymagane na dany poziom, sposoby przygotowywania do egzaminów na certyfikat oraz wzory testów;
 • przygotowywanie programów nauczania na różne poziomy językowe;
 • opracowywanie przykładowych materiałów, ćwiczeń, zajęć z JBJO z wykorzystaniem nowych technologii;
 • analiza stosowania nowych technologii oraz tekstów literackich (oryginalnych czy uproszczonych) na zajęciach w grupach międzynarodowych i jednolitych narodowościowo (słowiańskich i niesłowiańskich);
 • badanie percepcji JBJO przez obcokrajowców;
 • badanie białoruszczyzny cudzoziemców;
 • analiza błędów językowych i badanie tzw. języka przejściowego (ang. interlanguage) oraz wymowy;
 • badanie problematyki kształcenia oraz pracy nauczycieli JBJO na Białorusi i poza jej granicami;
 • monitoring sytuacji JBJO w różnych krajach.

Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej pomimo formalnej przynależności do struktur Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma jednak charakter otwarty i szeroki: międzynarodowy i interdyscyplinarny. Współpracuje z badaczami z Mińskiego Lingwistycznego Uniwersytetu Państwowego, Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Republikańskiego Instytutu Szkoły Wyższej. Wyniki prac będzie udostępniać w formie cyfrowej z wykorzystaniem nowych technologii. Wszystkie zainteresowane osoby są zaproszone do współpracy.

Adres: Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej, Katedra Białorutenistyki UW, ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa, pok. 219.

Kierownik PGB: dr hab. Radosław Kaleta, prof. ucz., rkaleta@uw.edu.pl