Dr Skibińska-Charyło Zofia

Dr Zofia Skibińska-Charyło

zatrudniona w Katedrze Białorutenistyki do 30.09.2006 r.

  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
  • stanowisko: starszy wykładowca
  • specjalność: literaturoznawstwo